İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden ilgili kurum için İSG- Katip sözleşmesi olan işyeri hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kuruluş için isg-katip sözleşmesi olmayan işyeri hekiminden işe giriş sağlık raporu alınamaz. OSGB İşyeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.

6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Sağlık gözetimi

MADDE 15 – 1) İşveren; a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. 

2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. 

4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. 

5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

6331 Ağır ve Tehlikeli İşler Kapsamında; Tüm sektörleri ilgilendiren Ağır İş Sağlık Raporu ; 

• Akciğer Grafisi

• Solunum Foksiyon Testi (SFT)

• Odiometri (ODİO)

• Tam Kan Sayımı

• Tam İdrar Tetkiki

• Ağır İş Sağlık Raporu Sektörlere Göre İlave Testler;

Gıda ve hijyenik sektörleri ilgilendiren

Portör Raporu + Sağlık Raporu verilmektedir.

Portör Taramasında Kapsamında; 

* AKCİĞER GRAFİSİ

• Burun, Boğaz Kültürü

• Gaita Kültürü

• Gaita Mikroskopisi

• İşe Giriş Sağlık Raporu Firmaların isteğine göre HbSag, HCV, HIV1+2, A Tipi Hepatit veya çeşitli tetkikler.