İşe Giriş Sağlık Raporu

Ä°ÅŸe giriÅŸ saÄŸlık raporu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak SaÄŸlık ve Güvenlik Biriminden ilgili kurum için Ä°SG- Katip sözleÅŸmesi olan iÅŸyeri hekiminden alınabilir. Özel hastaneden, aile hekiminden veya kuruluÅŸ için isg-katip sözleÅŸmesi olmayan iÅŸyeri hekiminden iÅŸe giriÅŸ saÄŸlık raporu alınamaz. OSGB Ä°ÅŸyeri hekimleri; iÅŸe giren her iÅŸçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve iÅŸe uygunluklarını onaylar. Yapılan iÅŸ türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve iÅŸyeri saÄŸlık gözetimlerini yaparlar.

6331 Ä°Åž SAÄžLIÄžI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

SaÄŸlık gözetimi

MADDE 15 – 1) Ä°ÅŸveren; a) Çalışanların iÅŸyerinde maruz kalacakları saÄŸlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak saÄŸlık gözetimine tabi tutulmalarını saÄŸlar.

b) AÅŸağıdaki hallerde çalışanların saÄŸlık muayenelerinin yapılmasını saÄŸlamak zorundadır:

1) Ä°ÅŸe giriÅŸlerinde.

2) Ä°ÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸinde.

3) Ä°ÅŸ kazası, meslek hastalığı veya saÄŸlık nedeniyle tekrarlanan iÅŸten uzaklaÅŸmalarından sonra iÅŸe dönüÅŸlerinde talep etmeleri hâlinde.

4) Ä°ÅŸin devamı süresince, çalışanın ve iÅŸin niteliÄŸi ile iÅŸyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. 

2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iÅŸlerde çalışacaklar, yapacakları iÅŸe uygun olduklarını belirten saÄŸlık raporu olmadan iÅŸe baÅŸlatılamaz.

3) (DeÄŸiÅŸik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken saÄŸlık raporları iÅŸyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli iÅŸyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar SaÄŸlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. 

4) SaÄŸlık gözetiminden doÄŸan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet iÅŸverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz. 

5) SaÄŸlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından saÄŸlık bilgileri gizli tutulur.

6331 Ağır ve Tehlikeli Ä°ÅŸler Kapsamında; Tüm sektörleri ilgilendiren Ağır Ä°ÅŸ SaÄŸlık Raporu ; 

• AkciÄŸer Grafisi

• Solunum Foksiyon Testi (SFT)

• Odiometri (ODÄ°O)

• Tam Kan Sayımı

• Tam Ä°drar Tetkiki

• Ağır Ä°ÅŸ SaÄŸlık Raporu Sektörlere Göre Ä°lave Testler;

Gıda ve hijyenik sektörleri ilgilendiren

Portör Raporu + SaÄŸlık Raporu verilmektedir.

Portör Taramasında Kapsamında; 

* AKCÄ°ÄžER GRAFÄ°SÄ°

• Burun, BoÄŸaz Kültürü

• Gaita Kültürü

• Gaita Mikroskopisi

• Ä°ÅŸe GiriÅŸ SaÄŸlık Raporu Firmaların isteÄŸine göre HbSag, HCV, HIV1+2, A Tipi Hepatit veya çeÅŸitli tetkikler.