Diğer Sağlık Personeli

 
 
Ä°ÅžYERÄ° HEKÄ°MÄ° VE DÄ°ÄžER SAÄžLIK PERSONELÄ°NÄ°N GÖREV, YETKÄ°, SORUMLULUK VE EĞİTÄ°MLERÄ° HAKKINDA YÖNETMELÄ°K
 
BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu YönetmeliÄŸin amacı; iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi hizmetlerinde görevli iÅŸyeri hekimlerinin ve diÄŸer saÄŸlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eÄŸitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Kanunu kapsamında yer alan iÅŸyerleri ile eÄŸitim kurumlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 6331 sayılı Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Kanununun (DeÄŸiÅŸik ibare:RG-18/12/2014-29209) 3 üncü, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının TeÅŸkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) DiÄŸer saÄŸlık personeli: Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiÅŸ hemÅŸire, saÄŸlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre saÄŸlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kiÅŸiler ile Bakanlıkça verilen iÅŸyeri hemÅŸireliÄŸi belgesine sahip kiÅŸileri,
c) EÄŸiticilerin eÄŸitimi belgesi: En az 40 saatlik eÄŸitim sonunda kamu kurum ve kuruluÅŸları, üniversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel ÖÄŸretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda verilen eÄŸiticilerin eÄŸitimi belgesini,
ç) EÄŸitim kurumu: (DeÄŸiÅŸik ibare:RG-18/12/2014-29209) Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanı, iÅŸyeri hekimi ve diÄŸer saÄŸlık personeli eÄŸitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluÅŸları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren ÅŸirketler tarafından kurulan müesseseleri,
d) (DeÄŸiÅŸik:RG-18/12/2014-29209) EÄŸitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eÄŸitimlerin tarih ve saatleri, eÄŸiticileri, katılımcıları ile eÄŸitim verilen adres gibi unsurlardan ve bu unsurlara iliÅŸkin her türlü bilgi ve belgeden oluÅŸan programı,
e) Genel Müdürlük: Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Genel MüdürlüÄŸünü,
f) Ä°SG-KATÄ°P: Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi hizmetleri ile ilgili iÅŸ ve iÅŸlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Kayıt, Takip ve Ä°zleme Programını,
g) Ä°ÅŸyeri hekimi: Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiÅŸ iÅŸyeri hekimliÄŸi belgesine sahip hekimi,
ÄŸ) Sorumlu müdür: Ä°ÅŸyeri hekimliÄŸi ve iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlığı eÄŸitici belgesine sahip olan, tam süreli istihdam edilen ve eÄŸitim kurumlarının iÅŸ ve iÅŸlemlerinden Bakanlığa karşı sorumlu olan kiÅŸiyi,
h) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Ä°tiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kiÅŸi veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazları deÄŸerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere; Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Genel MüdürlüÄŸünün baÄŸlı bulunduÄŸu MüsteÅŸar Yardımcısının baÅŸkanlığında, Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire BaÅŸkanları ile iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi uzmanlarından üç üyeden oluÅŸan komisyonu,
ı) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Komisyon: Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Genel Müdürü veya Yardımcısının baÅŸkanlığında Genel Müdürlükten üç üye ve Ä°ÅŸ TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlığından seçilecek bir üye ile gerek görüldüÄŸünde üniversitelerin tıp, hukuk, eÄŸitim, mühendislik ve iletiÅŸim fakültelerinden seçilecek öÄŸretim üyelerinden oluÅŸan Komisyonu,
ifade eder.
Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM
Ä°ÅŸverenin Yükümlülükleri
Ä°ÅŸyeri hekimi ve diÄŸer saÄŸlık personeli görevlendirme yükümlülüÄŸü
MADDE 5 – (Mülga:RG-18/12/2014-29209)
Ä°ÅŸyeri saÄŸlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüÄŸü
MADDE 6 – (Mülga:RG-18/12/2014-29209)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ä°ÅŸyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile
Çalışma Usûl ve Esasları
Ä°ÅŸyeri hekimlerinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri
MADDE 7 – (1) Ä°ÅŸverence iÅŸyeri hekimi olarak görevlendirilecekler, bu YönetmeliÄŸe göre geçerli iÅŸyeri hekimliÄŸi belgesine sahip olmak zorundadır.
(2) Ä°ÅŸyeri hekimlerinin görevlendirilmesinde, bu YönetmeliÄŸe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iÅŸyeri hekimine verilemez.
(3) Vardiyalı çalışma yapılan iÅŸyerlerinde iÅŸveren tarafından vardiyalara uygun ÅŸekilde görevlendirme yapılır.
Ä°ÅŸyeri hekimliÄŸi belgesi
MADDE 8 – (1) Ä°ÅŸyeri hekimliÄŸi belgesi;
a) Ä°ÅŸyeri hekimliÄŸi eÄŸitim programını tamamlayan ve eÄŸitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak iÅŸyeri hekimliÄŸi sınavında baÅŸarılı olan hekimlere,
b) Ä°ÅŸ saÄŸlığı veya iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak iÅŸyeri hekimliÄŸi sınavında baÅŸarılı olan hekimlere,
c) Hekimlik diplomasına sahip iÅŸ saÄŸlığı, iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi bilim doktorlarına, iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi alanında yardımcılık süresi dahil en az sekiz yıl teftiÅŸ yapmış olan hekim iÅŸ müfettiÅŸlerine, Genel Müdürlük ve baÄŸlı birimlerinde iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi alanında en az sekiz yıl fiilen çalışmış hekimlere istekleri halinde,
ç) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Ä°ÅŸ ve meslek hastalıkları yan dal uzmanlığını alan hekimlere istekleri halinde,
EK-1’deki örneÄŸine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
Ä°ÅŸyeri hekimlerinin görevleri
MADDE 9 – (1) Ä°ÅŸyeri hekimi, iÅŸyerinde bulunması halinde diÄŸer saÄŸlık personeli ile birlikte çalışır.
(2) Ä°ÅŸyeri hekimleri, iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi hizmetleri kapsamında aÅŸağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:
a) Rehberlik;
1) Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi hizmetleri kapsamında çalışanların saÄŸlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili iÅŸverene rehberlik yapmak.
2) Ä°ÅŸyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak deÄŸiÅŸikliklerle ilgili olarak iÅŸyerinin tasarımı, kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere iÅŸin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kiÅŸisel koruyucu donanımların seçimi konularının iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi mevzuatına ve genel iÅŸ saÄŸlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini saÄŸlamak için iÅŸverene önerilerde bulunmak.
3) Ä°ÅŸyerinde çalışanların saÄŸlığının geliÅŸtirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda iÅŸverene tavsiyelerde bulunmak.
4) Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi alanında yapılacak araÅŸtırmalara katılmak, ayrıca iÅŸin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iÅŸ ile çalışanın uyumunun saÄŸlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araÅŸtırmalar yapmak ve bu araÅŸtırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
5) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreÅŸ ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duÅŸ ve tuvaletler dahil olmak üzere iÅŸyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen ÅŸartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen iÅŸin gerektirdiÄŸi beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun saÄŸlanması konularında tavsiyelerde bulunmak.
6) Ä°ÅŸyerinde meydana gelen iÅŸ kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araÅŸtırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak iÅŸverene önerilerde bulunmak.
7) Ä°ÅŸyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana, ekipmana veya iÅŸyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araÅŸtırılması konusunda çalışma yapmak ve iÅŸverene önerilerde bulunmak.
8) Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸiyle ilgili alınması gereken tedbirleri iÅŸverene yazılı olarak bildirmek.
b) Risk deÄŸerlendirmesi;
1) Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi yönünden risk deÄŸerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk deÄŸerlendirmesi sonucunda alınması gereken saÄŸlık ve güvenlik önlemleri konusunda iÅŸverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.
2) Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaÅŸlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuÅŸturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iÅŸ kazası geçirmiÅŸ olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk deÄŸerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.
c) SaÄŸlık gözetimi;
1) SaÄŸlık gözetimi kapsamında yapılacak iÅŸe giriÅŸ ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların saÄŸlık gözetimini yapmak.
3) (DeÄŸiÅŸik:RG-18/12/2014-29209) Çalışanın kiÅŸisel özellikleri, iÅŸyerinin tehlike sınıfı ve iÅŸin niteliÄŸi öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iÅŸyerinde yapılan risk deÄŸerlendirmesi sonuçları doÄŸrultusunda; az tehlikeli sınıftaki iÅŸlerde en geç beÅŸ yılda bir, tehlikeli sınıftaki iÅŸlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki iÅŸlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak iÅŸyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.
4) Çalışanların yapacakları iÅŸe uygun olduklarını belirten iÅŸe giriÅŸ ve periyodik saÄŸlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneÄŸe uygun olarak düzenlemek ve iÅŸyerinde muhafaza etmek.
5) Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iÅŸ kazası geçirmiÅŸ olanlar gibi çalışanların, uygun iÅŸe yerleÅŸtirilmeleri için gerekli saÄŸlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kiÅŸinin çalıştığı ortamdaki diÄŸer çalışanların saÄŸlık muayenelerini tekrarlamak.
6) SaÄŸlık sorunları nedeniyle iÅŸe devamsızlık durumları ile iÅŸyerinde olabilecek saÄŸlık tehlikeleri arasında bir iliÅŸkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiÄŸinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak iÅŸverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların saÄŸlığı yönünden deÄŸerlendirmesini yapmak.
7) Çalışanların saÄŸlık nedeniyle tekrarlanan iÅŸten uzaklaÅŸmalarından sonra iÅŸe dönüÅŸlerinde talep etmeleri halinde iÅŸe dönüÅŸ muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut saÄŸlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek iÅŸverenin onayına sunmak.
8) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eÄŸitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını saÄŸlamak.
9) Ä°ÅŸyerindeki saÄŸlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı ile iÅŸbirliÄŸi yaparak iÅŸ kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili deÄŸerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araÅŸtırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek ÅŸekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak iÅŸverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK-3’te belirtilen örneÄŸine uygun yıllık deÄŸerlendirme raporunu hazırlamak.
10) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bir baÅŸka iÅŸverenden iÅŸ görmek için iÅŸyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt iÅŸveren çalışanlarının yapacakları iÅŸe uygun olduÄŸunu gösteren saÄŸlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek.
ç) EÄŸitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Çalışanların iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi eÄŸitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak iÅŸverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
2) Ä°ÅŸyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eÄŸitiminin saÄŸlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doÄŸrultusunda yürütmek.
3) Yöneticilere, bulunması halinde iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi kurulu üyelerine ve çalışanlara genel saÄŸlık, iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kiÅŸisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eÄŸitim vermek, eÄŸitimin sürekliliÄŸini saÄŸlamak.
4) Çalışanları iÅŸyerindeki riskler, saÄŸlık gözetimi, yapılan iÅŸe giriÅŸ ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.
5) Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi çalışmaları ve saÄŸlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiÄŸi yıllık deÄŸerlendirme raporunu iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı ile iÅŸbirliÄŸi halinde EK-3’teki örneÄŸine uygun olarak hazırlamak.
6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Bakanlıkça belirlenecek iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri Ä°SG KATÄ°P sistemi üzerinden Genel MüdürlüÄŸe bildirmek.
d) Ä°lgili birimlerle iÅŸbirliÄŸi;
1) SaÄŸlık gözetimi sonuçlarına göre, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı ile iÅŸbirliÄŸi içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını deÄŸerlendirmek.
2) Bulunması halinde üyesi olduÄŸu iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi kuruluyla iÅŸbirliÄŸi içinde çalışmak.
3) Ä°ÅŸyerinde iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi konularında bilgi ve eÄŸitim saÄŸlanması için ilgili taraflarla iÅŸbirliÄŸi yapmak.
4) Ä°ÅŸ kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iÅŸ uygulamalarının iyileÅŸtirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın saÄŸlık açısından deÄŸerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileÅŸtirilmesine yönelik programların geliÅŸtirilmesi çalışmalarına katılmak.
5) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı YönetmeliÄŸine göre meslek hastalığı ile ilgili saÄŸlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastaneler ile iÅŸbirliÄŸi içinde çalışmak, iÅŸ kazasına uÄŸrayan veya meslek hastalığına yakalanan çalışanların rehabilitasyonu konusunda ilgili birimlerle iÅŸbirliÄŸi yapmak.
6) Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi alanında yapılacak araÅŸtırmalara katılmak.
7) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi talimatları ile çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iÅŸ güvenliÄŸi uzmanına katkı vermek.
8) Bir sonraki yılda gerçekleÅŸtirilecek iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını iÅŸ güvenliÄŸi uzmanıyla birlikte hazırlamak.
9) Ä°ÅŸyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek saÄŸlamak ve bu kiÅŸilerle iÅŸbirliÄŸi yapmak.
Ä°ÅŸyeri hekiminin yetkileri
MADDE 10 – (1) Ä°ÅŸyeri hekiminin yetkileri aÅŸağıda belirtilmiÅŸtir:
a) (Mülga:RG-18/12/2014-29209)
b) Ä°ÅŸyerinde belirlediÄŸi hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde iÅŸin durdurulması için iÅŸverene baÅŸvurmak.
c) Görevi gereÄŸi iÅŸyerinin bütün bölümlerinde iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi konusunda inceleme ve araÅŸtırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaÅŸmak ve çalışanlarla görüÅŸmek.
ç) Görevinin gerektirdiÄŸi konularda iÅŸverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluÅŸlarla iÅŸyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iÅŸbirliÄŸi yapmak.
(2) Tam süreli iÅŸ sözleÅŸmesi ile görevlendirilen iÅŸyeri hekimleri, çalıştıkları iÅŸyeri ile ilgili mesleki geliÅŸmelerini saÄŸlamaya yönelik eÄŸitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beÅŸ iÅŸ günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iÅŸyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
Ä°ÅŸyeri hekiminin yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) Ä°ÅŸyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, iÅŸin normal akışını mümkün olduÄŸu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının saÄŸlanmasına katkıda bulunmak, iÅŸverenin ve iÅŸyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kiÅŸisel saÄŸlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) Ä°ÅŸyeri hekimleri, iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları iÅŸverene karşı sorumludur.
(3) (DeÄŸiÅŸik:RG-18/12/2014-29209) Ä°ÅŸyeri hekimleri, iÅŸverene yazılı olarak bildirdikleri iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde iÅŸveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, iÅŸyerinin baÄŸlı bulunduÄŸu çalışma ve iÅŸ kurumu il müdürlüÄŸüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
(4) Ä°ÅŸyeri hekimi, görevlendirildiÄŸi iÅŸyerinde yapılan çalışmalara iliÅŸkin tespit ve tavsiyeleri ile iÅŸyeri hekiminin görevleri baÅŸlıklı dokuzuncu maddede belirtilen hususlara ait çalışmalarını, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüÄŸü diÄŸer hususları onaylı deftere yazar.
(5) Ä°ÅŸyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduÄŸu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen saÄŸlık hizmeti sunucularına sevk eder.
Ä°ÅŸyeri hekimlerinin çalışma süreleri
MADDE 12 – (1) (DeÄŸiÅŸik:RG-18/12/2014-29209)  Ä°ÅŸyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aÅŸağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan iÅŸyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iÅŸyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iÅŸyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
(3) Tehlikeli sınıfta yer alan (DeÄŸiÅŸik ibare:RG-18/12/2014-29209)  1000 ve daha fazla çalışanı olan iÅŸyerlerinde her (DeÄŸiÅŸik ibare:RG-18/12/2014-29209)  1000  çalışan için tam gün çalışacak en az bir iÅŸyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (DeÄŸiÅŸik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iÅŸyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (DeÄŸiÅŸik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750 ve daha fazla çalışanı olan iÅŸyerlerinde her (DeÄŸiÅŸik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iÅŸyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (DeÄŸiÅŸik ibare:RG-18/12/2014-29209)  750  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iÅŸyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
(5) Ä°ÅŸyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleÅŸmede belirtilen süre kadar iÅŸyerinde hizmet sunulur. Birden fazla iÅŸyeri ile kısmi süreli iÅŸ sözleÅŸmesi yapıldığı takdirde bu iÅŸyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.
(6) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Kamu kurum ve kuruluÅŸlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diÄŸer iÅŸyerlerinde çalışan iÅŸyeri hekimleri tam gün çalıştığı iÅŸyeri dışında fazla çalışma yapamaz.
Ä°ÅŸyeri hekimlerinin belgelendirilmesi
MADDE 13 – (Mülga:RG-18/12/2014-29209)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DiÄŸer SaÄŸlık Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile
Çalışma Usûl ve Esasları
DiÄŸer saÄŸlık personelinin nitelikleri ve görevlendirilmeleri
MADDE 14 – (1) Ä°ÅŸverence diÄŸer saÄŸlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu YönetmeliÄŸe göre geçerli diÄŸer saÄŸlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.
(2) Tam süreli iÅŸyeri hekimi görevlendirilen iÅŸyerlerinde, diÄŸer saÄŸlık personeli görevlendirilmesi zorunlu deÄŸildir.
(3) DiÄŸer saÄŸlık personelinin görevlendirilmesinde, bu YönetmeliÄŸe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kiÅŸiye verilemez.
(4) Vardiyalı çalışma yapılan iÅŸyerlerinde iÅŸveren tarafından vardiyalara uygun ÅŸekilde görevlendirme yapılır.
Diğer sağlık personeli belgesi
MADDE 15 – (1) DiÄŸer saÄŸlık personeli belgesi, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen unvana sahip kiÅŸilerden;
a) DiÄŸer saÄŸlık personeli eÄŸitim programını tamamlayan ve eÄŸitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diÄŸer saÄŸlık personeli sınavında baÅŸarılı olanlara,
b) Ä°ÅŸ saÄŸlığı veya iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi programlarında lisansüstü eÄŸitimini tamamlayanlara,
c) Genel Müdürlük ve baÄŸlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,
istekleri halinde EK-4’teki örneÄŸine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.
DiÄŸer saÄŸlık personelinin görevleri
MADDE 16 – (1) DiÄŸer saÄŸlık personeli iÅŸyeri hekimi ile birlikte çalışır.
(2) DiÄŸer saÄŸlık personelinin görevleri aÅŸağıda belirtilmiÅŸtir:
a) Ä°ÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi hizmetlerinin planlanması, deÄŸerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iÅŸyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
b) Çalışanların saÄŸlık ve çalışma öykülerini iÅŸe giriÅŸ/periyodik muayene formuna yazmak ve iÅŸyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli saÄŸlık muayenelerinin yaptırılmasını saÄŸlamak.
ç) Ä°lk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iÅŸyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
d) Çalışanların saÄŸlık eÄŸitiminde görev almak.
e) Ä°ÅŸyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen ÅŸartlarının sürekli izlenip denetlemesinde iÅŸyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
f) Ä°ÅŸyeri hekimince verilecek iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi ile ilgili diÄŸer görevleri yürütmek.
g) Ä°ÅŸyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek saÄŸlamak ve bu kiÅŸilerle iÅŸbirliÄŸi yapmak.
Diğer sağlık personelinin yetkileri
MADDE 17 – (1) Ä°ÅŸyerinde görevli diÄŸer saÄŸlık personelinin yetkileri aÅŸağıda belirtilmiÅŸtir:
a) Görevi gereÄŸi iÅŸyerinin bütün bölümlerinde iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi konusunda inceleme ve araÅŸtırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaÅŸmak ve çalışanlarla görüÅŸmek.
b) Görevinin gerektirdiÄŸi konularda iÅŸveren ve iÅŸyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluÅŸlarla iÅŸyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iÅŸbirliÄŸi yapmak.
(2) Tam süreli iÅŸ sözleÅŸmesi ile görevlendirilen diÄŸer saÄŸlık personeli, çalıştığı iÅŸyeri ile ilgili mesleki geliÅŸmelerini saÄŸlamaya yönelik eÄŸitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beÅŸ iÅŸ günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diÄŸer saÄŸlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.
DiÄŸer saÄŸlık personelinin yükümlülükleri
MADDE 18 – (1) Ä°ÅŸyerinde görevli diÄŸer saÄŸlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, iÅŸin normal akışını mümkün olduÄŸu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının saÄŸlanmasına katkıda bulunmak, iÅŸverenin ve iÅŸyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kiÅŸisel saÄŸlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
(2) Ä°ÅŸyerinde görevli diÄŸer saÄŸlık personeli, iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları iÅŸverene karşı sorumludur.
(3) DiÄŸer saÄŸlık personeli, görevlendirildiÄŸi iÅŸyerinde iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸine iliÅŸkin tespit ve tavsiyelerini iÅŸyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.
DiÄŸer saÄŸlık personelinin çalışma süreleri
MADDE 19 – (1) DiÄŸer saÄŸlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aÅŸağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) (DeÄŸiÅŸik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan iÅŸyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) (DeÄŸiÅŸik:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan iÅŸyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
c) (Ek:RG-18/12/2014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan iÅŸyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.
(2) Tam süreli iÅŸyeri hekiminin görevlendirildiÄŸi iÅŸyerlerinde, diÄŸer saÄŸlık personeli görevlendirilmesi ÅŸartı aranmaz. Ancak, iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu iÅŸyerlerinde, iÅŸyeri hekiminin talebi ve iÅŸverenin uygun görmesi halinde diÄŸer saÄŸlık personeli görevlendirilebilir.
(3) DiÄŸer saÄŸlık personelinin görevlendirilmesinde sözleÅŸmede belirtilen süre kadar iÅŸyerinde hizmet sunulur. Birden fazla iÅŸyeri ile kısmi süreli iÅŸ sözleÅŸmesi yapıldığı takdirde bu iÅŸyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.