İş Güvenliği Uzmanlığı

Ä°Åž GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKÄ°, SORUMLULUK VE
EĞİTÄ°MLERÄ° HAKKINDA YÖNETMELÄ°KTE DEĞİŞİKLÄ°K
YAPILMASINA DAÄ°R YÖNETMELÄ°K
MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve EÄŸitimleri Hakkında YönetmeliÄŸin 3 üncü maddesinde yer alan “ve 30 uncu,” ibaresi “,24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile” olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.
MADDE 2 – Aynı YönetmeliÄŸin 4 üncü maddesinin; birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanlarının” ibaresi “Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanı, iÅŸyeri hekimi ” olarak, (ç) ve (ÄŸ) bentleri aÅŸağıdaki ÅŸekilde, (ı) bendinde geçen “meslek yüksekokullarının iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi programı mezunlarını,” ibaresi “iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi lisans veya ön lisans programı mezunlarını,” olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynı fıkraya aÅŸağıdaki bent eklenmiÅŸtir.
“ç) EÄŸitim programı: Uzaktan, yüz yüze ve uygulamalı eÄŸitimlerin tarih ve saatleri, eÄŸiticileri, katılımcıları ile eÄŸitim verilen adres gibi unsurlardan ve bu unsurlara iliÅŸkin her türlü bilgi ve belgeden oluÅŸan programı,”
“ÄŸ) Komisyon: Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Genel Müdürü veya Yardımcısının baÅŸkanlığında Genel Müdürlükten üç üye ve Ä°ÅŸ TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanlığından seçilecek bir üye ile gerek görüldüÄŸünde üniversitelerin tıp, hukuk, eÄŸitim, mühendislik ve iletiÅŸim fakültelerinden seçilecek öÄŸretim üyelerinden oluÅŸan Komisyonu,”
“i) Ä°tiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kiÅŸi veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazları deÄŸerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere; Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Genel MüdürlüÄŸünün baÄŸlı bulunduÄŸu MüsteÅŸar Yardımcısının baÅŸkanlığında, Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi Genel Müdürü ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire BaÅŸkanları ile iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi uzmanlarından üç üyeden oluÅŸan komisyonu,”
MADDE 3 – Aynı YönetmeliÄŸin 7 nci maddesine aÅŸağıdaki fıkra eklenmiÅŸtir.
“(5) Ä°ÅŸveren, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerine baÄŸlı kalmak ÅŸartıyla iÅŸyerinin tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan en az bir iÅŸ güvenliÄŸi uzmanının yanında, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen esas sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla iÅŸ güvenliÄŸi uzmanına yardımcı olmak üzere, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlığı belgesine sahip ve iÅŸyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı görevlendirmesi yapabilir.”
MADDE 4 – Aynı YönetmeliÄŸin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aÅŸağıdaki üç numaralı alt bent ve aynı maddeye aÅŸağıdaki fıkra eklenmiÅŸtir.
“3) Üniversitelerin iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi lisans programını tamamlayanlardan yapılacak (C) sınıfı iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlığı sınavında baÅŸarılı olanlara,”
“(3) Sektörel düzenleme çerçevesinde maden ve yapı ile diÄŸer sektörlerde öncelikli olarak hangi mesleki unvana sahip iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlarının ve bunların yanında görev yapacak diÄŸer mesleklere sahip iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı YönetmeliÄŸin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aÅŸağıdaki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.
“(3) Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanı, iÅŸverene yazılı olarak bildirilen iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde iÅŸveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, iÅŸyerinin baÄŸlı bulunduÄŸu çalışma ve iÅŸ kurumu il müdürlüÄŸüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.”
MADDE 6 – Aynı YönetmeliÄŸin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aÅŸağıdaki ÅŸekilde ve ikinci fıkrada geçen “2000” ibareleri “1000”, üçüncü fıkrada geçen “1500” ibareleri “500”, dördüncü fıkrada geçen “1000” ibareleri “250” olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynı maddeye aÅŸağıdaki fıkra eklenmiÅŸtir.
“(1) Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aÅŸağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.”
“(6) Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanları tam gün çalıştığı iÅŸyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”
MADDE 7 – Aynı YönetmeliÄŸin 14 üncü maddesinin; birinci fıkrasının birinci cümlesiyle (e), (f), (g) ve (h) bentleri aÅŸağıdaki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“EÄŸitim Kurumu yetki belgesi almak amacıyla, e-devlet sistemi üzerinden baÅŸvuru yapar. e-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doÄŸrudan veya posta yoluyla baÅŸvuru yapılabilir. BaÅŸvuru dosyasında aÅŸağıda belirtilen ekler bulunur:”
“e) Faaliyet gösterilecek yere ait tapu senedi ile birlikte kira sözleÅŸmesi veya intifa hakkı belgesi.”
“f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen ada, pafta, parsel bilgilerinin yer aldığı numarataj veya adres tespit belgesi.
g) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün bölümlerin yer aldığı inÅŸaat teknikeri, mimar veya inÅŸaat mühendisi tarafından onaylanmış 1/100 ölçekli plan.”
“h) Faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde eÄŸitim kurumu açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.”
MADDE 8 – Aynı YönetmeliÄŸin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aÅŸağıdaki ÅŸekilde ve dördüncü fıkrada geçen “en/boy” ibaresi “boy/en” olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.
“(2) EÄŸitim kurumlarının;
a) Faaliyet gösterecekleri mekânda bulunan derslik ve diÄŸer tüm bölümlerinin arasındaki geçiÅŸlerin kurum içerisinden olması ve eÄŸitim kurumunun bir bütünlük arz edecek ÅŸekilde düzenlenmesi,
b) EÄŸitici veya sorumlu müdür odalarının diÄŸer bölümlere geçiÅŸ için kullanılmaması, tuvalet ve lavabonun derslik içinde bulunmaması,
gerekir. Kamu kurumları ve üniversitelerce kurulan eÄŸitim kurumları için kurumun yerleÅŸkesi içinde olmak koÅŸuluyla bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu mekânlar, birbirine uzaklığı en fazla 100 metre olan ayrı bölümlerden oluÅŸabilir.”
MADDE 9 – Aynı YönetmeliÄŸin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve (ç) bendinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aÅŸağıdaki cümle eklenmiÅŸtir.
“Derslik kapıları, sadece koridor veya dinlenme yerine açılacak ÅŸekilde düzenlenir ve derslikler diÄŸer bölümlere geçiÅŸ için kullanılamaz.”
MADDE 10 – Aynı YönetmeliÄŸin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aÅŸağıdaki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanlığı eÄŸitimi için; bu Yönetmelikte belirtilen eÄŸitici belgesine sahip en az biri mühendis, diÄŸeri farklı meslek dalından olmak üzere en az iki eÄŸiticiyle 60 günden az olmamak üzere tam süreli iÅŸ sözleÅŸmesi yapar. SözleÅŸmenin 60 günden önce eÄŸitici tarafından feshedilmesi halinde; eÄŸiticinin baÅŸka bir eÄŸitim programında görevlendirilmesi 60 gün tamamlanmadan önce onaylanmaz. SözleÅŸmenin eÄŸitim kurumu tarafından feshedilmesi halinde ise tam süreli yeni eÄŸiticinin görevlendirilmesi 60 gün tamamlanıncaya kadar onaylanmaz ve yürümekte olan eÄŸitim programları askıya alınır. Bütün eÄŸitim programlarında tam süreli eÄŸiticilerin yer alması zorunludur.
b) Ä°ÅŸyeri hekimliÄŸi, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlığı ve diÄŸer saÄŸlık personeli eÄŸitimi için bu Yönetmelikte belirtilen eÄŸitici belgesine sahip olan biri iÅŸyeri hekimi olmak üzere ikisi hekim, biri mühendis diÄŸeri farklı meslek dalından olmak üzere en az dört eÄŸiticiyle 60 günden az olmamak üzere tam süreli iÅŸ sözleÅŸmesi yapar. SözleÅŸmenin 60 günden önce eÄŸitici tarafından feshedilmesi halinde; eÄŸiticinin baÅŸka bir eÄŸitim programında görevlendirilmesi 60 gün tamamlanmadan önce onaylanmaz. SözleÅŸmenin eÄŸitim kurumu tarafından feshedilmesi halinde ise tam süreli yeni eÄŸiticinin görevlendirilmesi 60 gün tamamlanıncaya kadar onaylanmaz ve eÄŸitim programı askıya alınır. Tam süreli eÄŸiticiler eÄŸitim programında yer almak zorundadır.”
MADDE 11 – Aynı YönetmeliÄŸin 19 uncu maddesi aÅŸağıdaki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.
MADDE 19 – (1) EÄŸitim kurumları tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan baÅŸvuru Genel Müdürlükçe 10 iÅŸ günü içinde incelenir. 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat YönetmeliÄŸi çerçevesinde kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden veya yazılı olarak bildirilen eksiklikler 45 gün içinde tamamlanır. Herhangi bir eksikliÄŸi bulunmayan baÅŸvurular için 20 iÅŸ günü içinde yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme iÅŸlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 45 gün süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iade tarihinden itibaren bir yıl boyunca yapılan baÅŸvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan baÅŸvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen ÅŸartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, 10 iÅŸ günü içinde Genel Müdürlükçe EK-4’teki örneÄŸine uygun yetki belgesi düzenlenir. BaÅŸka bir adreste ÅŸube açılmak istendiÄŸi takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde, bu bölümde belirtilen ÅŸartların yerine getirilmesi kaydıyla ÅŸube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.
(2) Kanuna göre, iÅŸyeri hekimliÄŸi veya iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlığı eÄŸitimi için yetki alan eÄŸitim kurumu, her iki eÄŸitim için de yetki almak istediÄŸinde baÅŸvurusu tek belge olarak deÄŸerlendirilir ve Ä°ÅŸyeri HekimliÄŸi ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Uzmanlığı EÄŸitim Kurumu belgesi düzenlenir.
(3) Bu Yönetmelikteki ÅŸartları yerine getirmeyen eÄŸitim kurumlarına yetki belgesi düzenlenemez.
(4) EÄŸitim kurumları, Genel Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesini almadıkça eÄŸitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eÄŸitime baÅŸlayamazlar.
(5) Eğitim kurumları, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar:
a) Tabela ve basılı evrak, broÅŸür, afiÅŸ ve internet ile diÄŸer dijital ortamlarda herhangi bir amaçla kullanılan her türlü yazılı ve görsel dokümanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar kullanılır.
b) Özel kuruluÅŸlar tarafından, kamu kurum ve kuruluÅŸlarına ait olan isimler ticari isim olarak kullanılamaz.
(6) EÄŸitim kurumlarında, eÄŸitici olarak, sadece bu Yönetmelikte belirtilen eÄŸitici belgesine sahip olanlar görev alabilirler.”
MADDE 12 – Aynı YönetmeliÄŸin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aÅŸağıdaki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynı maddeye aÅŸağıdaki fıkralar eklenmiÅŸtir.
“(1) Yetki belgelerinin, eÄŸitim kurumu tarafından beÅŸ yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. Belge almak veya vize iÅŸlemlerini yaptırmak isteyen kurumların;
a) Bu YönetmeliÄŸin ilgili hükümlerine uygunluk saÄŸlamaları,
b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize bedelini ödemeleri,
gereklidir.
(2) Yetkilendirilen kurumlar beÅŸ yılın tamamlanmasına en fazla 60 gün kala vize iÅŸlemleri için Genel MüdürlüÄŸe müracaat eder. Yukarıda belirtilen süre içinde müracaat etmeyen kurumların eÄŸitim programları, vize iÅŸlemleri tamamlanıncaya kadar onaylanmaz. Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize iÅŸleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doÄŸrudan iptal edilir.”
“(5) EÄŸitim kurumlarında adres deÄŸiÅŸikliÄŸi yapmadan önce e-devlet sistemi kullanılarak Genel MüdürlüÄŸe baÅŸvurulur. Yeni adresin Genel Müdürlükçe onaylanmasına müteakip iÅŸlemler ilk baÅŸvuru hükümlerine tabi olarak yürütülür. Adres deÄŸiÅŸikliÄŸi iÅŸlemi tamamlanıncaya kadar hizmet vermek isteyen eÄŸitim kurumları yetki aldığı adreste faaliyetine devam eder.
(6) EÄŸitim kurumlarında unvan deÄŸiÅŸikliÄŸi yapılması halinde 30 gün içinde yetki belgesinin yenilenmesi talebiyle e-devlet sistemi kullanılarak baÅŸvurulur. Unvan deÄŸiÅŸikliÄŸi yapılması halinde yetki belgesinin yenilenmesi için Bakanlıkça belirlenen belge bedelinin ödenmesi gereklidir.”
MADDE 13 – Aynı YönetmeliÄŸin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, üçüncü ve dördüncü fıkraları aÅŸağıdaki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ, sekizinci fıkrasında geçen “Genel MüdürlüÄŸe yazıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya e-devlet sistemi üzerinden” ibaresi eklenmiÅŸ ve on ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.
“b) Çalışanların iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi eÄŸitimleri ile katılımcılar için verilen tekrar ve hazırlık eÄŸitimleri hariç yetki belgesini veriliÅŸ amacı dışında kullanamazlar.”
“(3) Åžirket ortaklarında deÄŸiÅŸiklik olması halinde, durum 30 gün içerisinde Genel MüdürlüÄŸe bildirilir. Yeni ÅŸirket ortaklarının ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen ÅŸartlara uygun olmaması halinde durumun düzeltilmesi amacıyla Genel Müdürlükçe ÅŸirkete 30 gün süre verilir.
(4) EÄŸitim kurumları, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı olma ÅŸartlarını taşımayan kiÅŸileri eÄŸitim programlarına kayıt edemezler.”
MADDE 14 – Aynı YönetmeliÄŸin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aÅŸağıdaki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.
“c) Günlük olarak, programa ait derslerin tamamının bitiminde katılımcı devam çizelgelerinin kontrolünü saÄŸlamak ve bunları imza altına almak.”
MADDE 15 – Aynı YönetmeliÄŸin 23 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beÅŸinci ve altıncı fıkraları aÅŸağıdaki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.
“(1) EÄŸitim kurumları eÄŸitime baÅŸlayabilmek için; Komisyonca belirlenen müfredat esas alınarak hazırlanan teorik eÄŸitim programını, eÄŸitim verilecek konulara uygun eÄŸiticiler ile eÄŸitime katılacakların listesini eÄŸitimin baÅŸlangıç tarihinden en az üç günü önce Genel MüdürlüÄŸe elektronik ortamda bildirirler. Bildirimden sonra katılımcı bilgilerine müdahale edilemez ve düzeltmeye iliÅŸkin talepte bulunulamaz.”
“(3) YetkilendirilmiÅŸ eÄŸitim kurumlarının 18 inci maddede belirtilen zorunlu eÄŸitici kadrosuna iliÅŸkin hükümleri yerine getirmemeleri durumunda, ilgili kurumlara eksikliklerini gidermeleri için 30 gün süre verilir. Verilen süre içerisinde zorunlu eÄŸitici kadrosunu tamamlamayan kurumların eÄŸitim programları Genel Müdürlükçe onaylanmaz.
(4) EÄŸitim Kurumları, eÄŸitim programının unsurlarından olan uygulamalı eÄŸitimlerin yapılacağı iÅŸyerlerinin listesini ve eÄŸitim tarihlerini, teorik eÄŸitimin bitiÅŸinden itibaren yapılacak ilk sınavdan önce Genel Müdürlükçe ilan edilecek tarihe kadar Ä°SG-KATÄ°P üzerinden bildirmekle yükümlüdür.
(5) Adaylar, teorik eÄŸitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla altı ders saati devamsızlık hakkına sahiptir. Ancak uygulamalı eÄŸitimin tamamına katılım zorunludur. Katılım zorunluluÄŸuna aykırılığın tespiti halinde kiÅŸi hakkında belge düzenlenmiÅŸ olsa dahi 32 nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri gereÄŸince belgeleri iptal edilir.
(6) Genel Müdürlükçe onaylanmış olan eÄŸitim programının hiçbir unsurunda deÄŸiÅŸiklik yapılamaz. Ancak, sebebinin Genel MüdürlüÄŸe e-devlet sistemi üzerinden aynı gün bildirilmesi ve yeni eÄŸiticinin müfredatta belirlenen niteliklere uygun olması ÅŸartıyla sadece programda görevli eÄŸiticilerde deÄŸiÅŸiklik yapılabilir. e-devlet sisteminin çalışmadığı durumlarda bildirimler faks yoluyla veya yazılı olarak yapılır.”
MADDE 16 – Aynı YönetmeliÄŸin beÅŸinci bölüm baÅŸlığı “Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Uzmanlarının EÄŸitimleri, Sınavları ve Belgelendirilmeleri” olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.
MADDE 17 – Aynı YönetmeliÄŸin 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aÅŸağıdaki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.
“(2) Adaylardan 8 inci madde gereÄŸince eÄŸitim ve sınav ÅŸartı arananlar ancak eÄŸitim programını tamamladıktan sonra düzenlenecek sınavlara katılabilirler.
(3) DoÄŸrudan sınava girme hakkı tanınan adayların, sınavlara katılabilmeleri için Genel MüdürlüÄŸe yapılacak son baÅŸvuru tarihinden önce mezun olmaları gereklidir.”
MADDE 18 – Aynı YönetmeliÄŸe, 28 inci maddeden sonra gelmek üzere aÅŸağıdaki madde eklenmiÅŸtir.
Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanlarının belgelendirilmesi
MADDE 28/A – (1) Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanlığı belgesi almaya hak kazanan adayların belgeleri e-devlet sistemine geçildikten sonra Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir.
(2) Adaylar, belgelerinin düzenlenebilmesi için bu Yönetmelikteki ÅŸartları yerine getirdiklerine dair belge ve bilgileri elektronik ortamda Genel MüdürlüÄŸe bildirmekle yükümlüdür.
(3) Genel MüdürlüÄŸe bildirilen belge ve bilgilerin doÄŸruluÄŸundan adaylar sorumludur.”
MADDE 19 – Aynı YönetmeliÄŸin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aÅŸağıdaki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.
“b) Komisyonca belirlenen eÄŸitim müfredatına göre üniversitelerde en az dört yarıyıl ders verdiÄŸini belgeleyen ve bu belgeleri Genel Müdürlükçe uygun görülen öÄŸretim üyelerinden; hukuk fakültesi mezunları ile hekim, mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, biyolog, teknik öÄŸretmenlere,”
“(2) Bu Yönetmelik kapsamında iÅŸyeri hekimliÄŸi ve iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlığı eÄŸitici belgesi sahiplerinden, müfredatta belirtilen niteliklere uygun olanlar iÅŸyeri hekimliÄŸi, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlığı eÄŸitim programlarında görev alabilir.”
MADDE 20 – Aynı YönetmeliÄŸin 30 uncu maddesine aÅŸağıdaki fıkra eklenmiÅŸtir.
“(4) Her dersin tamamlanmasının ardından, imza çizelgelerinin devamsızlık nedeniyle boÅŸ kalan kısımları dersin eÄŸiticisi tarafından anlaşılır ÅŸekilde doldurulur ve imza altına alınır.”
MADDE 21 – Aynı YönetmeliÄŸin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “29 uncu” ibaresi “34 üncü” olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ ve aynı maddeye aÅŸağıdaki fıkra eklenmiÅŸtir.
“(4) Bu Yönetmelik uyarınca kiÅŸi ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarına iliÅŸkin itirazlar, iÅŸlemin tebliÄŸ tarihinden itibaren en geç 10 iÅŸ günü içinde Genel MüdürlüÄŸe yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.”
MADDE 22 – Aynı YönetmeliÄŸin 34 üncü maddesi baÅŸlığı ile birlikte aÅŸağıdaki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.
Yetkilerin askıya alınması, iptali ve itiraz
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kiÅŸi ve kurumların belgelerinin geçerliliÄŸi ihtar puanları toplamının, kiÅŸiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaÅŸması durumunda altı ay süreyle askıya alınır. Sorumlu müdür ve eÄŸiticilere verilen ihtar puanları kiÅŸinin sadece eÄŸitici belgesine uygulanır.
(2) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak ÅŸekilde vücut bütünlüÄŸünün bozulmasına neden olan iÅŸ kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleÅŸen iÅŸ güvenliÄŸi uzmanının belgesi altı ay süreyle askıya alınır. Belgesi askıya alınan iÅŸ güvenliÄŸi uzmanının Ä°SG-KATÄ°P sistemi üzerindeki mevcut tüm sözleÅŸmeleri, askıya alınma sürecinin baÅŸlangıcından itibaren herhangi bir iÅŸleme gerek kalmaksızın iptal edilir.
(3) Yetki belgelerinin geçerliliÄŸi askıya alınan kiÅŸi ve kurumlar askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Ancak, yetki belgesinin geçerliliÄŸi askıya alınan veya belgesi doÄŸrudan iptal edilen eÄŸitim kurumunun faaliyeti onaylı eÄŸitim programları bitinceye kadar devam eder. Askıya alınma süresi, programın bitiminde baÅŸlar. Yetki belgesi doÄŸrudan iptal edilen kurumlar taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden bir baÅŸka eÄŸitim kurumundan temin etmek zorundadırlar.
(4) Yetki belgesinin geçerliliÄŸinin askıya alınması veya doÄŸrudan iptali durumunda önceden yapılan aday kayıt iÅŸlemlerinden doÄŸan hukuki sonuçlardan iptal edilen veya geçerliliÄŸi askıya alınan yetki belgesi sahipleri sorumludur.
(5) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kiÅŸi veya eÄŸitim kurumlarında aÅŸağıdaki durumlardan birinin varlığının tespiti halinde ilgili kiÅŸi, eÄŸitim kurumu merkezi veya ÅŸubesine verilen yetki belgesinin geçerliliÄŸi;
a) Bu Yönetmelik gereÄŸi düzenlenen evrakın gerçeÄŸe aykırılığının tespiti halinde üç ay,
b) Åžirket ortaklarının uygunsuzluÄŸunun ilgili kuruma bildirilmesine raÄŸmen durumun 30 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde üç ay,
c) Yetki aldığı adres dışında hizmet vermeleri veya irtibat bürosu açmaları halinde altı ay,
ç) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri halinde altı ay,
d) Genel Müdürlükten onay alınmadan adres deÄŸiÅŸikliÄŸi yapılması veya unvan deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili bildirim yükümlülüÄŸünü 30 gün içinde yerine getirmemesi halinde bir yıl,
süreyle askıya alınır.
(6) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kiÅŸi veya eÄŸitim kurumlarında aÅŸağıdaki durumlardan birinin varlığının tespiti halinde ilgili kiÅŸi, eÄŸitim kurumu merkezi veya ÅŸubesine verilen yetki belgesinin geçerliliÄŸi;
a) Bir vize döneminde eÄŸitim kurumunun yetki belgesinin üç defa askıya alınması,
b) Belgesi askıda olan kiÅŸi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleÅŸme yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti,
c) Bu YönetmeliÄŸin 14 üncü maddesinde istenilen baÅŸvuru evraklarından herhangi birinin gerçeÄŸe aykırılığının tespiti,
halinde doÄŸrudan iptal edilir.
(7) Yetki belgesi iptal edilen kişiler ve eğitim kurumları ile bu kurumlarda kurucu veya ortak olanların başvuruları, iptal tarihinden itibaren iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
(8) Bu Yönetmelik uyarınca kiÅŸi ve kurumlara uygulanan yetki belgesinin askıya alınması veya iptaline iliÅŸkin itirazlar, iÅŸlemin tebliÄŸ tarihinden itibaren en geç 10 iÅŸ günü içinde Genel MüdürlüÄŸe yapılır. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. KesinleÅŸen yargı kararı ile belgesi askıya alınan iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı, bu maddede belirtilen itiraz hakkından yararlanamaz.”
MADDE 23 – Aynı YönetmeliÄŸin 34 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸağıdaki madde eklenmiÅŸtir.
Ä°tiraz komisyonunun çalışma ÅŸekli
MADDE 34/A – (1) Ä°tiraz Komisyonu, bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kiÅŸi veya kurumların belgelerinin askıya alınması veya iptali ile ilgili itirazları deÄŸerlendirerek karara baÄŸlar. Komisyonun kararı, oy çokluÄŸuyla alınır. Oyların eÅŸitliÄŸi halinde BaÅŸkanın oyu belirleyicidir. Komisyon kararı, Genel Müdürlükçe uygulanır.”
MADDE 24 – Aynı YönetmeliÄŸin 35 inci maddesinden sonra gelmek üzere aÅŸağıdaki madde eklenmiÅŸtir.
Tebligatların bildirimi ve elektronik tebligat
MADDE 35/A – (1) Genel Müdürlükçe kiÅŸi, kurum veya kuruluÅŸlara yazılacak yazı ve yapılacak bildirimlerin tebliÄŸinde, Ä°SG-KATÄ°P sisteminde veya Sosyal Güvenlik Kurumunda iÅŸyeri sicil sistemine beyan edilen adres ve/veya elektronik posta dikkate alınır. Adres ve/veya elektronik posta deÄŸiÅŸikliÄŸi olması halinde bu deÄŸiÅŸikliÄŸin bir ay içinde Ä°SG-KATÄ°P sistemi üzerinden beyan edilmesi zorunludur. DeÄŸiÅŸikliÄŸi zamanında beyan etmeyenlerin daha önce beyan ettiÄŸi adrese ve elektronik postaya yapılan yazışma ve bildirimler geçerlidir.
(2) Elektronik Tebligat YönetmeliÄŸi kapsamında ÅŸirket veya kurumlar, bu YönetmeliÄŸin 19 uncu maddesine göre yapılacak tebligatlara esas olmak üzere elektronik tebligat adresinin Ä°SG-KATÄ°P sistemine kayıt edilmesi zorunludur.
(3) Elektronik posta adresi zorunluluÄŸu bulunmayan kiÅŸi ve kurumlar ise 28/A, 31, 32, 33 ve 34 üncü maddeleri çerçevesinde kendilerine elektronik tebligat yapılmasını istemeleri halinde elektronik tebligat adreslerinin Ä°SG-KATÄ°P sistemine kayıt edilmesi zorunludur.”
MADDE 25 – Aynı YönetmeliÄŸin; 5, 6, 13, 26, ve 27 inci maddeleri, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri, 32 nci maddesinin beÅŸinci, altıncı ve yedinci fıkraları ile geçici birinci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 26 – Aynı YönetmeliÄŸe aÅŸağıdaki geçici maddeler eklenmiÅŸtir.
Elektronik ortamlarda baÅŸvuru iÅŸlemleri ve geçiÅŸ hükümleri
GEÇÄ°CÄ° MADDE 5 – (1) 14 üncü maddeye göre eÄŸitim kurumları yetki belgesi baÅŸvuru sistemi, e-devlet sistemi alt yapısı tamamlandığında Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur. Ä°lgili duyuruya kadar yapılacak baÅŸvurular ve sonuçlandırılmasına ait iÅŸ ve iÅŸlemlerde mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.
(2) Bu YönetmeliÄŸin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce 14 üncü maddeye göre yapılmış ve sonuçlandırılmamış eÄŸitim kurumu baÅŸvurularında bu Yönetmelikte belirtilen ÅŸartlar aranır.
(3) 20 nci maddenin beÅŸinci fıkrasına göre yapılacak baÅŸvurular ile 23 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre eÄŸitici deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili bildirimler, e-devlet sistemi alt yapısı ile ilgili ilân yapılıncaya kadar, 21 inci maddenin sekizinci fıkrasına göre sorumlu müdür deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili bildirimler ise Ä°SG-KATÄ°P sistemindeki gerekli düzenlemeler tamamlanıp ilan edilinceye kadar Genel MüdürlüÄŸe yazılı olarak yapılmaya devam edilir.
Yetki belgelerinin birleÅŸtirilmesi
GEÇÄ°CÄ° MADDE 6 – (1) Ä°ÅŸyeri hekimi ve iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı eÄŸitimi için ayrı ayrı yetki alan eÄŸitim kurumları, bu YönetmeliÄŸin yayımından itibaren bir ay içinde yetki belgelerini iade ederek birleÅŸtirilmiÅŸ belgelerini alırlar. Yetki belgesini yenilemeyen eÄŸitim kurumlarının programları, yetki belgesi yenileninceye kadar onaylanmaz.
Çalışma sürelerinde geçiÅŸ hükümleri
GEÇÄ°CÄ° MADDE 7 – (1) 12 nci maddede belirlenen iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlarının çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümler, 1/1/2016 tarihinde yürürlüÄŸe girer. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”
MADDE 27 – Bu YönetmeliÄŸin 24 üncü maddesiyle eklenen 35/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yayımlandığı tarihten üç ay sonra, diÄŸer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüÄŸe girer.

 

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.